Game1
Game2
Game3
Game4

قیافه خود را درست کنید

Mirendal

Title : Demigod

Missions Completed : 7/10

Weapon :Spike Bat and Shield

Special Skills : H2H combat

Akiles

Title : Demon Lord

Missions Completed : 2/10

Weapon : Swords and Magic

Special Skills : Swordmanship

Xavier

Title : Magic Knight

Missions Completed : 5/10

Weapon : Sword and Magic

Special Skills : Magic

Notilis

Title : Pirate

Missions Completed : 5/10

Weapon : Gun and Swords

Special Skills : Gunsling

عضو شبکه اجتماعی بازی شوید!

 

برای مشاهده فعالیت دیگر اعضا و تماشای بازی آنلاین می توانید عضو شبکه اجتماعی سامان شده و از مزایای مخصوص بازیکنان بهره مند گردید کافیست با حساب کاربری گوگل خود وارد شده و ثبت نام را تکمیل کنید تا به شبکه اجتماعی بازی دسترسی داشته و هر زمان که اراده کنید بتوانید با دوستان مشترک خود با سامان چت کرده و بازی کنید.

سلاح خود را انتخاب و امتحان کنید

Weapon1

Laudantium totam tempore optio doloremque laboriosam quas, quos eaque molestias odio aut eius animi.

Weapon2

Laudantium totam tempore optio doloremque laboriosam quas, quos eaque molestias odio aut eius animi.

Weapon3

Laudantium totam tempore optio doloremque laboriosam quas, quos eaque molestias odio aut eius animi.

Weapon4

Laudantium totam tempore optio doloremque laboriosam quas, quos eaque molestias odio aut eius animi.

Weapon5

Laudantium totam tempore optio doloremque laboriosam quas, quos eaque molestias odio aut eius animi.

Weapon6

Laudantium totam tempore optio doloremque laboriosam quas, quos eaque molestias odio aut eius animi.

بهترین شبکهءبازی مخصوص سامانیان

بازی مورد نظرت را پیدا و انتخاب کن