آنچه ما بیشتراز سایر رقبا داریم

دوستی با بچه ها

کسی که همه مراحل جوانی را بدرستی طی کرده باشد می تواند رابطه منطقی و سلیمانه ای با کودک برقرار کند .

سالم سازی قلب و روان

ما فقط روی جسم کودک کار نمی کنیم آنچه مد نظر است سلامت کامل انسان جهت رشد متوازن و درست در جهت اهداف و استعدادها می باشد.

بهترین تبلیغات

باشگاه ما نماد های فرهنگی و تجاری مناسبی را به خدمت گرفته و از آن برای پیش برد اهداف تیم استفاده می کند.

ارتباط با والدین

به علت صمیمانه بودن روابط در این باشگاه، همه چیز به سرعت به والدین انتقال یافته و همه با هم بسوی بهترین موفقیت ممکن در حرکتیم.

دکتر سامان قیاسی

 متخصص هدایت استعداد و ارزش گذاری

همه استانداردهای کلاس ورزش

Dزمین مناسبe

18 December 2084

Nسرویس رفت آمدs

12 December 2084

Qلباس و وسایل آرم باشگاهm

10 December 2084

Eتغذیه کافیs

30 November 2084

Cآموزش مفاهیمm

22 November 2084

Dمربی فرهیختهe

18 December 2084